لیست رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲMIT

MITلیست رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ  ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ

1

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 

2

ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری CRM

3

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﻛﺮه

4

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ

5

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر 

6

آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ داده  و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده

7

فن آوری اﻃﻼﻋﺎت و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی

8

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜه