ﻟﻴﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) فوق ﻣﺘﺨﺼﺺ -MIT

ﻟﻴﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ رﺳﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ  ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ )فوق متخصص -MIT

1

ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

2

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

3

دوره ﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری

4

BUSINESS  INTELLIGENCEادﻏﺎم و اﻛﺘﺴﺎب  M&A در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎیICT  شهرهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

5

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ

6

ﺗﻠﻔﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

IP

NGN

VOIP

IMS

7

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی BPMS  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ فرایندهای سازمانی

8

تدوین RFP ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

9

ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژه ﻫﺎی IT&ICT

10

 همگرایی در شبکه مخابرات SATELLIT Communicationsمخابرات ماهواره ای

11

طراحی و ارزیابی عملکرد

ATM * 

 MPLS * 

12

3G,4G نسل سوم و چهارم شبکه مخابرات سیار VOIPامنیت شبکه های مخابراتی و

13

مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری و اینترنت

14

NGNاستانداردهای

15

اصول سوئیچینگ

16

اصول مهندسی ترافیک

17

 در شرکت های مخابراتیIOT-NGN در ACCESS آشنایی با سیستم PSTN

18

 در شرکت های مخابراتی IOTکاربردهای