سرفصل و ریز محتوا دوره مخابرات پایه

سرفصل و ریز محتوا دوره مخابرات پایه

 

درس یکم: سیگنال

کلیت مبحث

تابع چگالی طیف انرژی با مثال

درس دوم: تبدیل هیلبرت

درس سوم: سیگنال های میانگذر و پایین گذر

درس چهارم: سیستم ها و مدولاسیون

مدولاسیون AM

مدولاسیون AM,DSB

مدولاسیون SSB

مدولاسیون Tone

ساختار مدولاسیون SSB

درس پنجم: روش های آشکار سازی

روش های سنکرون

روش های آشکار سازی پوش

مدولاسیون موج پیوسته

پهنای باند مدولاسیون نمایی

مدولاسیون Tone

قانون کارلسون

آشکار ساز سیگنالهای PM و AM

آشکارساز عبور از صفر

درس ششم: ساختار گیرنده

سوپر هیترودین

درس هفتم: مبحث نویز

تعریف AWGN

درس هشتم: Filter Match

کلیات و تعاریف

مثال ها ساده و متوسط

 

 

مدت زمان دوره:      ساعت