سرفصل و ریز محتوا دوره ASP.NET MVC

سرفصل و ریز محتوا دوره ASP.NET MVC

مزایای Asp mvc

معماری Asp mvc

Model

View

Controller

معرفی و ایجاد پروژه دوره

معرفی ساختار پروژه

پوشه Controller

پوشه Views

پوشه Models

پوشه Content

پوشه Script

نحوه ایجاد یک  Controller

قرار داد MVC و نحوه نامگذاری کنترلر

تحلیل Controller های مورد نیاز فروشگاه

Controller صفحه اصلی سایت

ایجاد Action های مورد نیاز

معرفی  Routing

نحوه تطبیق آدرس ها

URL Pattern ها

ایجاد یک Route ساده

تعریف مسیر پیش فرض

تعریف Segment Variable های سفارشی

مقید کردن Route ها

ایجاد کنترلرفروشگاه

معرفی Scaffolding Option

ایجاد Action مربوط به دسته بندی کالاها

Action نمایش کالاهای یک دسته

Action نمایش جزئیات کالا

نحوه فراخوانی Action در URL

فراخوانی Action و query string ها

فراخوانی Action با استفاده از id

View چیست و چه وظایفی دارد

نحوه تعامل Controller و View

Action و نوع  ViewResualt

بررسی پارامتر های متد  View

مسیر های که برای پیدا کردن View بررسی می شود

بررسی گزینه های دیالوگ Add View

معرفی  ViewBag

ایجاد یک View با استفاده از قالب

ایجاد view بدون استفاده از قالب

ایجاد قالب سایت

Model چیست

Model و جایگاه آن در MVC

ایجاد مدل های مورد نیاز سیستم

ایجاد مدل طبقه بندی کالاها

ایجاد مدل کالا

استفاده از مدل های تعریف شده در کنترلر

استفاده از شناسه جهت ایجاد اشیاء

معرفی Strongly-typed-view

مزایای استفاده از View نوع دار

View نوع دار جهت نمایش جزئیات محصولات

نحوه فراخوانی مدل در View

ایجاد Strongly-typed- view جهت نمایش دسته بندی کالا ها

نحوه نمایش لینک کالاها در View

Domin چیست

ORM چیست

وظایف یک  ORM

معرفی  Entity Framework

معرفی  Entity Framework Code-First

ایجاد مدل تولید کننده کالا

تنظیمات  Connection String

افزودن کلاس  Context

کلاس Context چه وظایفی بر عهده دارد

مقدار دهی اولیه به پایگاه داده

نحوه استفاده از Model ها در  Controller

به کار گیری Model لیست طبقه بندی ها در اکشن Index

Model دسته بندی خاص و اکشن  Browse

نمایش جزئیات یک Model در اکشن  Details

Scaffolding چیست

افزایش سرعت توسعه پروژه با استفاده از  Scaffolding

ایجاد بخش مدیریت فروشگاه با استفاده از  Scaffolding

بررسی گزینه های دیالوگ  Scaffolding

بررسی فایل هایی که Scaffolding به پروژه اضافه می کند

تغییرات لازم بعد از استفاده از Scaffolding

دریافت ورودی

استخراج داده ها از اشیاء  Context

نحوه به کار گیری پارامتر ها در Acion

پارامتر های اختیاری

پارامتر های اجباری

تعریف مقدار پیش فرض برای پارامتر ها

تولید خروجی

آشنایی با نتایج  Action

برگشت نتیجه در قالب HTML با ارسال یک  View

هدایت کاربر به آدرسی دیگر

هدایت کاربر به یک آدرس واقعی

هدایت کاربر به یک  Action

نگهداری داده ها در هنگام هدایت کاربر

برگشت خطاها و کدهایHTTP

Attribute ها در  Net.

نحوه اعمال فیلتر ها به Action و  Controller

معرفی فیلتر های مجوز دسترسی به منبع

معرفی Razer

View Engine  های مشابه  Razer

وظایف یک  View Engine

نماد موتور  Razer

نحوه استفاده از کد های  C#در  Razer

دستورات HTML و  Razer

نحوه استفاده از متن در یک بلاک Razer

به کار گیری محتویات پویا در View

Inline Code ها

HTML Helper ها

Partial View ها

Child Action ها

استفاده از Inline Code ها

معرفی Namespace به یک View

استفاده از Using در View

معرفی Namespace ها در Web.confi

Html helper ها

ایجاد Inline HTML Helper

ایجاد External HTML Helper

ایجاد Helper به صورت Static

ایجاد Helper با استفاده از Extention متد ها

معرفی helper ها ی موجود

Helper مربوط به ایجاد فرم

بررسی فرم هایی که به خودشان ارسال می شوند

Html helper ها

CheckBox

Hidden filed

Radio button

Password

Text Area

TextBox

بررسی پارامتر های helper ها

مکان هایی که جهت مقدار دهی به helper ها جستجو می شودنحوه افزودن attribute

ایجاد یک dropdownlist با استفاده از selectedList و ViewBag

HTML helper ها نوع دار

ایجاد لینک ها و آدرس ها

Sectionها

کاربرد Section چیست

ایجاد Section

اعلان اختیاری بودن Section ها

Partial Viewها

دلایل به کار گیری Partial View

ایجاد Partial Viewمسیر های مورد جستجوPartial View

Partial View نوع دار

Model پیش فرض Partial View

ارسال یک Model به Partial View

Child Actionها

Child Action چیست ؟

استفاده از ChildActionOnlyAttribute

تصدیق هویت

تصدیق هویت ویندوزی

تصدیق هویت بر اساس فرم ها

تنظیمات مجوز دسترسی و منابع

کاربرد تصدیق هویت بر اساس فرم ها

پیکربندی فایل ها

سطوح پیکربندی

میزبانی ASP.NET MVC

آماده سازی برای انتشار

انتشار برروی  IIS

مدت زمان دوره:  45ساعت