سرفصل و ریز محتوا دوره PMBOK

سرفصل و ریز محتوا دوره PMBOK

تعریف و مشخصه های پروژه و مدیریت پروژه

 مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه

 مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

 مدیریت هزینه پروژه

 مدیریت کیفیت پروژه

 مدیریت منابع انسانی پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه

 مدیریت ریسک پروژه 

مدیریت یکپارچگی پروژه

  انواع قراردادها و روش های تامین مالی پروژه ها

  مطالعه موردی

مدت زمان دوره:      ساعت