سرفصل و ریز محتوا دوره رادار

سرفصل و ریز محتوا دوره  رادار

اصول کلی رادار

فرمولهای اساسی

روابط رادار

توان فرستنده در رادار

پوشش آنتن و بهره آن

سطح مقطع هدف

نویز گیرنده و افتهای سیستم رادار

مقایسه رادار پالس دوپلر

رادارهای ردگیری

احتمال آشکار سازی و نسبت سیگنال به نویز

انعکاس امواج رادار از زمین و دریا

مباحث جدید در مهندسی رادار

مدت زمان دوره:51 ساعت