ثبت نامنام :                              

نام خانوادگی :                  

کد ملی (ID) :                 

شماره تماس (همراه):        

نام تست سنتر:                 

ID تست سنتر :               

ایمیل:                            

نام دوره:                        

نوع درخواست:                           

شماره پیگیری فیش واریزی 


8+2:

 

اطلاعات مربوط به شیوه پرداخت 

شماره حساب 1-779366-810-9801
شماره کارت  0226-0445-8610-6219
 شماره  شبا IR070560980181000779366001 بانک سامان به نام صنایع ارتباطی آوا