شرایط دریافت کارگزاری

 

شرایط اعطاء کارگزاری مرکز آموزش و آزمون IT – ICT – MIT

 

1 – دارا بودن یکی از مراکز آموزشی در مرکز استان برخوردار از رتبه استانی 

        1 – 1 موسسات آموزش عالی یا موسسه دانشگاه جامع علمی و کار بردی با مجوز وزارت علوم , تحقیقات و فناوری . بازاء هر سال سابقه 4 امتیاز

        2 – 1 آموزشگاههای فنی و حرفه ای با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور بازاء هر سال سابقه 3/5 امتیاز

        3 – 1 آموزشگاههای آزاد و یا دولتی متوسطه تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش بازاء هر سال سابقه 3 امتیاز

       4 – 1 مراکز آموزش رسمی وابسته به نهادها و یا ارگان دولتی بازاء هر سال سابقه 2/5 امتیاز

تبصره یک :  الویت پذیرش نمایندگی ترجیحا از مراکز آموزشی رشته های مرتبط با IT   خواهد بود  . رشته مرتبط از 1 تا 5 امتیاز

تبصره دو :  از هر مرکز استان فقط یک کارگزار و از تهران 5 کارگزاری در 5 نقطه جغرافیائی شمال , غرب , شرق , جنوب و مرکزی  انتخاب خواهد شد  نقطه جغرافیائی برخوردارجذبی شهر از 1 تا 5 امتیاز

2 –  دارا بودن سایت شبکه با حداقل 5 باکس کامپیوتر مجهز به اینترنت پر سرعت بازاء هر باکس یک امتیاز

3 -  دارا بودن حداقل سه سایت کلاس آموزشی مجهز به سیستم LED هوشمند یا ویدئو پروژکتور بازاء هر کلاس مجهز 3 امتیاز

4 – دارا بودن حداقل یک سالن و یا کلاس گارگاهی مجهز به میز و صندلی کارگاهی به ازاء هر سالن کارگاهی و تجهیزاتی 3 امتیاز

5 –  دارا بودن حداقل یک کارشناس فنی مسلط به نرم افزار , سخت افزار و شبکه بازاء سوابق و رزومه هر کارشناس فنی 9 امتیاز

6 – اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در ﺗﻬﺮان 5 کارگزاری در پنج ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰی , ﻏﺮب , ﺷﺮق , ﺷﻤﺎل , و ﺟﻨﻮب و در ﻓﺎز اول از 33 ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن، 20 ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن، کارگزار ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻓﺎز دوم، 13 ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر کارگزاریها اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻤﺎﻣﻲ کارگزاری ها از آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎی درﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .کارگزاری ها ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰی پرداخت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد، وﻟﻲ ﺷﺮط ﻻزم ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، تعهد در فروش حداقل  60  اﺳﻜﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻚ درس  - 10 اﺳﻜﻴﻞ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ   ( ﻛﺎربری ﻓﻨﻲ ) –8  اﺳﻜﻴﻞ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ماهر ( ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ )   5 اﺳﻜﻴﻞ  ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ) و 3 اﺳﻜﻴﻞ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﺢ متخصص ماهر ( ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﻲ ) در طول 3 ماه  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ . 

7 – شعبه منتخب طبق اصول و ساختار مرکز آموزش و آزمون IT – ICT – MIT  فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ثبت نام کاربران و داوطلبان در دوره های آموزشی رشته های اعلام شده اقدام و طبق سیلابس درسی و شرایط انتخاب استاد و استاندار آموزشی اعلام شده دوره آموزشی را برگزار مینماید . و طبق تعرفعه اعلام شده در سایت کل هزینه دریافتی از دوره آموزشی متعلق به خود شعبه خواهد بود . و دفتر مرکزی مبلغی را دریافت نخواهد کرد

8 – شعبه منتخب همزمان با برگزاری دوره آموزشی و یا در پایان دوره میتواند نسبت به ثبت نام کاربران و داوطلبان آزاد ( داوطلبانی هستند که بدون شرکت در دوره آموزشی وقت دانش تخصصی و مهارتی را واچد میباشند  ) یا کاربران  در حال دریافت خدمات آموزش برای شرکت در آزمون رشته و دوره تکدرس ( تک مهارتی ) طبق تعرفه آزمون اعلام شده در سایت با عرضه اسکیل کارت سطح و رشته مربوطه اقدام و روز آزمون را با واحد آزمون دفتر مرکزی هماهنگ نموده و آزمون با رعایت کامل استاندارد آزمون رشته و دوره مربوطه با مدیریت مستقیم ناظر آزمون دفتر مرکزی در مرکز آزمون شعبه منتخب برگزار نموده و اسکیل کارت مربوطه به سطح و رشته مربوطه را تکمیل و امضاء و مهر نموده و گواهینامه تکدرس ( تک مهارتی ) سطح و رشته مربوطه را دریافت و به کاربران و داوطلبان ارائه نمایند .  .

9 – شعبه منتخب در اجرای تطبیق واحد درسی پاس شده دوره آموزشی تکدرس ( تک مهارتی ) از کاربران و داوطلبانی که میخواهند دوره پاس شده خود را که با ارائه گواهینامه رسمی از مراجع مورد قبول و همترازی اعلام شده این مرکز ( مرکز آموزش و آزمون IT – ICT – MIT  در فناوری اطلاعات و ارتباطات ) در سایت را دریافت نمایند . میتوانند گواهینامه مورد قبول را کپی برابر اصل کرده و جهت تطبیق تکدرس ( تک مهارتی ) به دفتر مرکزی ارسال نمایند و گواهینامه این مرکز را دریافت نمایند . در تطبیق واحد و دوره پاس شده از کاربر و داوطلب در صورت داشتن اسکیل کارت مربوطه هیچ مبلغ دیگری دریافت نمیشود .