rfp

سرفصل و ریز محتوا دوره RFP

 مفاهیم اصلی برون سپاری فناوری اطلاعات

مدلها و اصول تصمیم گیری برون سپاری فناوری اطلاعات

شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک های مرتبط با برون سپاری

فرایند برون سپاری

روشهای انتخاب و تنظیم قرارداد با تامین کنندگان

مدیریت قراردادها و توافق نامه ها

ابزارها و تکنیکهای پایش و کنترل برون سپاری

اصول و مفاهیم RFP

انواع  RFPو فعالیتهای مرتبط با تهیه آن

RFI  و موارد استفاده از آن

نحوه تکمیل RFI  و RFP

بخشهای مختلف  RFP

مدت زمان دوره:      ساعت