اسکیل کارت تک درس سطح1(کاربر فنی )

توجه

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮوش اسکیل کارت تک درس سطح 1 ( کاربر فنی ) در کارگزاری ها ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  300/000 رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .

توجه : فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

نمونه اسکیل کارت