اسکیل کارت تک درس سطح2(کاردان فنی )

توجه

  1. تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت در کارگزاریها ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) در ﺳﻄﺢ  ماهر (کاردان فنی) ﺑﺎزاء ﻫﺮ اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن  400/000 رﻳﺎل میباشد.
  2.  فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

نمونه اسکیل کارت