اسکیل کارت تک درس سطح3(کارشناس فنی )

توجه  

  1. تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) در ﺳﻄﺢ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ) ﺑﺎزاء ﻫﺮ اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت در کارگزاری  ها ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 550/000  رﻳﺎل میباشد.

توجه : فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت