اسکیل کارت تک درس سطح4(مهندس فنی )

توجه 

  1. تعرفه فروش اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺗﻜﺪرس ( ﺗﻚ ﻣﻬﺎرﺗﻲ)  در ﺳﻄﺢ  متخصص ماهر (مهندسی فنی) بازاء ﻫﺮ اﺳﻜﻴﻞ ﻛﺎرت  در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 650/000  رﻳﺎل میباشد.

توجه : فرد متقاضی با خرید اسکیل کارت دیگر هزینه صدور گواهینامه را پرداخت نخواهد کرد.

 

نمونه اسکیل کارت