سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش SQL Server 2014 Database Development

سرفصل و ریز محتوا دوره آموزش  SQL Server 2014 Database Development

 

اصول و مفاهیم اولیه بانک¬های اطلاعاتی معرفی SQL Server و تاریخچه ساختار SQL Server (Database Engine، Replication، Integration Services و ...

 

نحوه نصب و معرفی پیکربندی

 

آشنایی با ابزارها: معرفی Books Online، معرفی Configuration Manager، معرفی Management Studio، معرفی Business Intelligence Studio،

 

معرفی Profile و معرفی و طبقه بندی بانک های اطلاعاتی

 

آشنایی با بانک های اطلاعاتی و سیستمی: معرفی مقدماتی اشیای موجود در یک بانک اطلاعاتی،

 

 آشنایی با نحوه ذخیره¬ سازی یک بانک اطلاعاتی و مدیریت بانک¬های اطلاعاتی Create/Drop Backup & Restore Attach, Detach Shrink

 

معرفی و طبقه¬ بندی جداول: بررسی ساختار جداول ستون¬ های جدول( عادی/ محاسباتی)  انواع داده ه¬ا

 

آشنایی با مقدار Null

 

آشنایی با Identity

 

معرفی Collation

 

جامعیت داده ¬ها و استفاده از Constraintها: مفهوم جامعیت داده¬ ها و معرفی روش¬ها (Declarative، Procedural)، معرفی Unique & Primary Key Constraints، معرفی Check Constraint،طراحی بانک¬های اطلاعاتی، تهیه فهرست جداول مورد نیاز، بهینه¬ سازی طراحی و تعریف رابطه بین جداول و استفاده از Foreign Key Constraint

 

معرفی زبان T-SQL

 

معرفی و طبقه¬ بندی دستورات DDL: دستور ̣Create Database و دستور ̣Create Table

 

آشنایی با دستورات DML: دستور Select، دستور From، دستور Where، دستور Order By، دستور Distinct، دستور Top، دستور Union، دستور Insert، دستور Update، دستور ̣Delete و Truncate Table

 

بازیابی اطلاعات از جداول مختلف با استفاده از انواع Joinها: دستور Inner Join، دستور Outer Join و دستور Cross Join

 

جمع¬ بندی اطلاعات با استفاده از دستور Group By و توابع جمع: استفاده از دستور Case، استفاده از اپراتورهای Exists و In،

آشنایی با Sub Query، آشنایی با Nested Query، آشنایی با Common Table Expression - CTE، پرسش¬ه ای بازگشتی (Recursive) و آشنایی با دستور Merge

 

حل تمرین و رفع اشکال

 

معرفی و طبقه ¬بندی Viewها: کاربرد Viewها، نحوه ایجاد و مدیریت Viewها، استفاده از Viewها، بازیابی اطلاعات و دستکاری اطلاعات از طریق View

 

آشنایی با امکانات کنترل روند اجرای برنامه در TSQL

 

تعریف و مقداردهی متغیرها

تصمیم¬ گیری و دستور If حلقه While

 

کنترل خطاهای زمان اجرا (Structured Exception Handling)

 

تعریف متغیر از نوع جدول

 

جداول موقتی

 

معرفی و استفاده از Cursorها: طبقه¬ بندی Cursorها

 

نحوه تعریف و استفاده معرفی و طبقه¬ بندی پروسیجرها

 

آشنایی با برخی پروسیجرهای سیستم در حوزه Database Catalog

 

نحوه اجرای پروسیجر مدیریت و ساخت پروسیجر پارامترها

 

خروجی مقدار برگشتی

 

معرفی و طبقه¬ بندی توابع: استفاده از توابع سیستمی، توابع اسکالر، توابع جمع، توابع رتبه¬ بندی، توابع جدولی، ایجاد و مدیریت توابع، توابع اسکالر، توابع جدولی نوع Inline و توابع جدولی نوع Multi Statement

 

بررسی محدودیت¬ها

 

معرفی و طبقه¬ بندی تراکنش¬ها و مزایای استفاده از تراکنش¬ها: تراکنش¬ های ساده و توزیع شده، نحوه عملکرد SQL Server در رابطه با تراکنش¬ها، معرفی تراکنش¬ های صریح، ضمنی و خودکار (Auto Commit) و آشنایی با دستورات T-SQL در رابطه با تراکنش¬ها                                

 

معرفی و طبقه¬ بندی Triggerها: نحوه ایجاد و مدیریت Triggerهای DML و بررسی نقش آن¬ها در تراکنش¬های خودکار (Auto Commit)، بررسی تفاوت¬های Instead Of Trigger و After Trigger، ارایه دستور العمل در استفاده از Triggerها، جامعیت داده¬ ها به روش Procedural،سفارشی¬ کردن خطاها محرک آغاز پردازش¬ها ...، نحوه ایجاد و مدیریتTriggerهای DDL و معرفی پروسیجرهای مرتبط با مبحث Triggerها

مدت زمان دوره:      ساعت

پیشنیاز : برنامه نویسی به زبان ++C