سرفصل و ریز محتوا دوره ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

سرفصل و ریز محتوا دوره ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

 مفهوم اهمیت و ضرورت ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

 راهبردهای ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

فرآیند ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

 ضوابط و مقررات ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

روش های ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

 پیش بایست ها و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش های مجازی و الکترونیک

شرایط و امکانات اجرای آزمون های مجازی و الکترونیک

مدت زمان دوره:      24ساعت