دوره های تخصصی ضمن خدمت فرهنگیان

دوره های تخصصی فن اوری اطلاعات و ارتباطات ضمن خدمت فرهنگیان

E-LEARNINGتولید محتوای الکترونیکی 

آموزش مجازی

 1.  

آموزش الکترونیکی

 1.  

ارزشیابی آموزش های مجازی و الکترونیک

 1.  

e-learningآموزش

مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی

 1.  

طراحی صفحات وب

 1.  

طراح صفحات وب

 1.  

فن آوری های  نوین آموزشی

 1.  

مدرسه مجازی

 1.  

آموزش مجازی

 1.  

IT در برنامه سلامت مدرسه

 1.  

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 1.  

فناوری اطلاعات و ارتباطات در اموزش و پرورش

 1.  

  statistica آشنایی با نرم افزار تخصصی 

 1.  

آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SSPS

 1.  

آشنایی با نرم افزار کامپیوتری ss

 1.  

Splusنرم افزار تخصصی 

 1.  

SQLبانک های اطلاعاتی 

 1.  

برنامه نویسی مقدماتی

 1.  

برنامه نویسی پیشرفته

 1.  

منابع مرجع الکترونیکی

 1.  

راهبری هوشمند سازی مدارس -مرحله پیشرفته

 1.  

راهبری هوشمند سازی مدارس -مرحلهمقدماتی

 1.  

رایانش ابری

 1.  

مهاجرت به نرم افزار های آزاد- متن باز

 1.  

معماری فن اوری اطلاعات سازمانی

 1.  

مهندسی شبکه

 1.  

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

 1.  

کاربردهای فن آوری اطلاعات

 1.  

مدیر یا دولت الکترونیک (حین انتصاب مدیران ارشد

دولت الکترونیک

 1.