سرفصل و ریز محتوا دوره اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ مخابرات

سرفصل و ریز محتوا دوره  اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ مخابرات

 تاریخچه

 ساختار شبکه تلفن ( PSTN )

تکنیک   PCMو TDM

 ساختار کلی یک سوئیچ

 تشریح وظائف مدارهای موجود در مرکز تلفن

 ساختار کلی یک مرکز تلفن

 شبکه سوئیچ

 مقدمه‌ای بر سیگنالینگ

 روشهای محاسبه و ثبت هزینه مکالمات

 ترافیک سنجی

مدت زمان دوره:      ساعت