سرفصل و ریز محتوا دوره Microsoft Word

سرفصل و ریز محتوا دوره Microsoft Word

قدمهای اولیه کار با واژه پرداز

باز کردن یک واژه پرداز .

باز کردن یک سند موجود ، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن .

 باز کردن چند سند .

ایجاد یک سند جدید و ذخیره کردن آن .

ذخیره کردن یک سند موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسکت .

بستن یک سند .

استفاده از توابع کمک (help) .

بستن نرم افزار واژه پرداز.

 

تنظیمات پایه

تغییر نحوه رویت واژه پرداز.

استفاده از ابزار بزرگ و کوچک نمایی .

اصلاح علامتهای نمایشی متناظر دستورات (جعبه ابزاریا toolbar).

 

تبادل سند

ذخیره کردن یک سند موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن (txt) ، فایل متن ویژه (rtf) ، الگوی سند ، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم افزارها و نسخه های مختلف آن و غیره .

 ذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب .

 قرار دادن داده ها

 وارد کردن یک حرف ، کلمه ، عبارت یا حجم کوچکی از متن .

 استفاده از دستور برگشت .

 وارد کردن یک پاراگراف جدید

 وارد کردن کاراکترهای ویژه (سیمبول )

قرار دادن یک دستور انتهای صفحه در سند .

 انتخاب داده ها

 انتخاب حرف ، کلمه ، عبارت ، پاراگراف یا کل سند .

کپی ، انتقال و حذف

استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای تکرار کردن یک متن مشابه در سند ، استفاده از ابزار بریدن و چسباندن برای انتقال یک متن در سند .

کپی و انتقال متن بین سندهای فعال

حذف متن

جستجو و جایگزینی

استفاده از دستور جستجو برای یک کلمه یا عبارت در سند .

استفاده از دستور جایگزینی برای یک کلمه یا عبارت در سند .

شکل دادن به متن

تغییر دادن اندازه و نوع فونت

ایتالیک کردن ، برجسته کردن و زیر خط دار کردن

تغییر دادن رنگ متن

استفاده از ابزارهای چیدمانی متن ( وسط چین ،راست چین ،چپ چین و تمام چین )

استفاده از پیوند در مکان مناسب

دندانه دندانه کردن متن

تغییر فاصله بین خطوط

کپی کردن فرمت یک بخش انتخاب شده از متن

شکل دادنهای معمول

استفاده از مجموعه های مختلف چند فاصله (tab): چپ ، راست ، مرکز و اعشاری

اضافه کردن کادر به سند

استفاده از فهرستهای اعداد و علامتها

 

الگوها

انتخاب یک الگوی مناسب سند برای استفاده در یک کاربرد مشخص

کار کردن با یک الگو برای انجام یک کار مشخص

شیوه ها و صفحه آرایی

بکار بردن یک شیوه موجود برای یک سند .

قرار دان شماره صفحه در سند .

سرصفحه و پاصفحه

اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه در سند.

قرار دادن زمان ، نویسنده ، شماره صفحه و غیره در سر صفحه و پا صفحه .

بکار بردن گزینه های پایه شکل دادن به متن در سر صفحه و پاصفحه .

بکار بردن گزینه های فورمت متن اولیه در سرصفحه و پاصفحه .

اصلاح املایی و دستوری سند

استفاده از ابزار بررسی کننده املایی و انجام اصلاحات مورد نیاز در سند .

استفاده از ابزار بررسی کننده دستوری و انجام اصلاحات مورد نیاز در سند .

بر پا کردن سند

اصلاح setting سند شامل اصلاح جهت و اندازه صفحه و موارد مشابه

اصلاح حاشیه های سند

چاپ کردن

آماده سازی برای چاپ

پیش نمایش سند

استفاده از گزینه های اصلی چاپ

چاپ کردن یک سند در یک چاپگر نصب شده .

ویژگیهای پیشرفته

جدو ل

ایجاد یک جدول استاندارد

 تغییر مشخصات یک خانه جدول : شکل دادن ، اندازه ، رنگ خانه و غیره .

 قرار دادن و حذف کردن سطر و ستون

اضافه کردن کادر به جدول

استفاده از ابزار شکل دهی اتوماتیک در جدول

وارد کردن اشیاء

وارد کردن یک صفحه گسترده به یک سند

وارد کردن یک فایل تصویر ، نمودار و یا شی ء گرافیکی به یک سند .

ترکیب پستی

ایجاد یک فهرست پستی یا سایر فایلهای داده ای برای استفاده در یک ترکیب پستی.

ترکیب یک فهرست پستی با یک سند نامه یا برچسب .

مدت زمان دوره:      24ساعت